SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDU SKARBOWEGO

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze, zgodnie z planem pracy na 2017 r., zorganizował spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego. Spotkanie informacyjne odbyło się w dniu 16.02.2017 r. o godzinie 11:00 w świetlicy Koła. Pani Naczelnik Urzędu Skarbowego – Ewa Słabęcka wraz z pracownikiem omówiły wydatki na cele rehabilitacyjne i limity odliczeń obowiązujące w roku podatkowym 2016 tj.:

 • adaptacja i wyposażenie mieszkania oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych,
 • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw oraz materiałów (pomocy) szkoleniowych,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej (podobnie jak w latach ubiegłych) kwoty 2.280,00 zł
 • utrzymanie psa przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy inwalidów, w wysokości nie przekraczającej (podobnie jak w latach ubiegłych) kwoty 2.280,00 zł
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

Były również wyjaśnienia prawne, komu przysługują ulgi i uprawnienia. Prawo do odliczenia przysługuje osobie niepełnosprawnej legitymującej się stosownym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub grupie inwalidzkiej. W przepisach podatkowych używa się „starej” terminologii orzeczniczej, dlatego warto wiedzieć, że:

 • I grupa inwalidztwa jest równoważna z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • II grupa inwalidztwa to obecnie orzeczona całkowita niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Prawo do odliczenia przysługuje także podatnikowi, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, jeśli jest nim: współmałżonek, dziecko własne i przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzice, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

Podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki ponoszone na rehabilitację tej osoby tylko pod warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika nie przekroczyły w roku podatkowym 2016 (podobnie jak w latach ubiegłych) kwoty 9.120,00 zł. Jeśli dochody osoby niepełnosprawnej uzyskane w 2016 roku przekroczyły powyższą kwotę, to wówczas utrzymujący ją podatnik nie może korzystać z ulgi.

Były również pytania zadawane przez uczestników spotkania.

 


You may also like...