Zapraszamy do udziału w projekcie “Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych z subregionu jeleniogórskiego”

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski realizuje świadczenie usług asystenckich na podstawie ogłoszenia o konkursie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

W projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące subregion jeleniogórski – tj. 9 powiatów: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski.

Termin udzielonego wsparcia od 01.03.2020 do 15.12.2021 .

Z usług asystenckich mogą skorzystać osoby pełnoletnie (powyżej 18. roku życia) posiadające wszystkie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności bez względu na charakter tej niepełnosprawności. Mogą to tez być osoby niesamodzielne, starsze, które jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale posiadające zaświadczenie lekarskie, że są osobami niesamodzielnymi. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby, które nie korzystały z podobnego wsparcia oraz osoby z małych miast i wsi do 10 tys. mieszkańców.

Beneficjentowi przysługuje w miesiącu maksymalnie 30 godzin asystentury. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny miesiąc.

Beneficjent będzie zobowiązany do podpisywania kart udzielonego wsparcia z wyszczególnieniem godzin i dat tego wsparcia, które do końca miesiąca muszą być dostarczone przez asystent do biura Okręgu we Wrocławiu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Okręgu Dolnośląskiego przy ul. Grunwaldzkiej 12b we Wrocławiu – tel. 71 321 32 02, e-mail: sekretariat@dolnoslaski.pzn.org.pl

Osoby niesamodzielne zainteresowane projektem mogą wskazać asystenta, z tym, że asystentami nie mogą być osoby spokrewnione lub spowinowacone z beneficjentami projektu, muszą posiadać wykształcenie kierunkowe, udokumentowane co najmniej rocznym doświadczeniem lub przebyte szkolenie w pracy z osobami niesamodzielnymi,

Więcej informacji na temat projektu, oraz druki do wypełnienia zarówno przez beneficjenta jak i asystenta:

 
You may also like...