Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski (PZN Okręg Dolnośląski) Organizacja Pożytku Publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony PZN Okręgu Dolnośląskiego, mieszczącej się pod adresem internetowym: www.dolnoslaski.pzn.org.pl

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia zgodności:

 • Część zdjęć posiada ten sam opis alternatywny, w opisie zawarta jest tylko informacja w ramach jakiego projektu zostało wykonane zdjęcie.
 • Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
  nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.
 • Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów, audiodeskrypcji czy tłumaczenia na język migowy.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
  • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Niezgodności wynikają m.in. z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski dokłada jednak wszelkich starań, aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Staramy się zapewnić dostępność cyfrową na naszej stronie internetowej.
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z p. Grzegorzem Piątek
Kontaktować się można za pomocą poczty elektronicznej e-mail: tyflostudio@dolnoslaski.pzn.org.pl
lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 71 321 32 02 wew. 11
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony / podstrony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego mieści się we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 12b, 50-355 Wrocław.

Można do nas dojechać komunikacją miejską:

 • tranwaj nr 9 , 17 i 19 (przystanek Górnickiego mieszczący się na ul. Henryka Sienkiewicza)
  – jadąc z kierunku dworca wysiadamy z tramwaju, idziemy do skrzyżowania w kierunku jazdy, skręcamy w prawo w ulicę Górnickiego, dochodzimy do ul. Grunwaldzkiej i skręcamy w lewo. Po lewej stronie mijamy posterunek policji, następnie po lewej stronie mamy przejście pod oficyną na podwórko, potem druga oficyna, przed nami stoi budynek naszej siedziby, kierujemy się na godzinę 13 aby dojść do niebieskiej bramy wejściowej.
 • tranwaj nr 10, 2 (przystanek Reja)
 • tranwaj nr 1, 4, 12, 13, 16  (przystanek Plac Grunwaldzki)

Aby dostać się do siedziby PZN Okręgu Dolnośląskiego należy dojść do adresu ul. Grunwaldzkiej 12, następnie trzeba przejść przez dwie oficyny. Przejście między oficynami jest nierówne i może stwarzać trudności osobom na wózku. W drugim przejściu zamontowane są prowadnice. Po wyjściu z drugiej oficyny należy kierować się na godzinę 13. Nad drzwiami wejściowymi umieszczony jest znacznik totupoint, po uruchomieniu aplikacji Totupoint na smartfonie z ok. 10 m. od drzwi otrzymamy komunikat: “Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski”. Komunikat ma na celu doprowadzenie nas pod drzwi wejściowe

Brak Windy, osoby poruszające się na wózkach proszone są o wcześniejszy kontakt w celu umożliwienia im dostanie się do biuro Okręgu, mieszczącego się na drugim piętrze. Pierwszy i ostatni schodek oznaczony jest żółtym kolorem, w budynku zamontowane są poręcze. Na pierwszym piętrze mieści się świetlica, Tyflostudio, oraz siedziba Koła Wrocław.

Poczynione zostały starania o zamontowanie windy, jednak w chwili obecnej nie możemy wskazać terminu kiedy uda się ją zamontować.

Drzwi wewnętrzne ponumerowane i poopisywane są dużymi literami.

Na chwilę sporządzania raportu nie mamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, prosimy o wcześniejszy kontakt w razie takie potrzeby.

W pobliżu dostępnych jest kilka miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak znalezienie miejsca do zaparkowania w godzinach pracy biura jest problematyczne. PZN nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi.

Do Polskiego Związku Niewidomych można przyjść z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej PZN Okręgu Dolnośląskiego działają standardowe skróty klawiaturowe. Możliwa jest zmiana wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w jak najszerszym zakresie.

Niezależnie od wskazanych w deklaracji osób kontaktowych oraz procedury każdy pracownik Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami przy załatwianiu sprawy.