Projekty PFRON

Asystent Niewidomego II

Flaga i godło Polski

Projekt “Asystent Niewidomego II” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2022 “Działamy razem” – kierunek pomocy 2: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

– kwota dofinansowania: 519 970
– całkowita wartość projektu: 527 170 zł

Cel projektu

Zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z województwa dolnośląskiego przez usługę wspierającą asystenturę, wsparcie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, zwiększenie poczucia własnej wartości i wykluczeniu społecznemu

Zadania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu będą realizowane usługi asystenckie

Grupa docelowa

Działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej (usługi asystenta) będą objęte osoby niewidome, przede wszystkim zamieszkujące samotnie, ale również takie, którym najbliższe otoczenie nie jest w stanie zapewnić tego rodzaju pomocy, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnym) wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych. Beneficjenci zadania to osoby zamieszkałe wyłącznie na terenie województwa dolnośląskiego.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024


Samodzielność Niewidomych 2

Flaga i godło Polski

Projekt “Samodzielność Niewidomych” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2021 “Sięgamy po sukces” – kierunek pomocy 2: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2025 i składa się z następujących okresów rozliczeniowych:

 • I okres od 01.04.2022 do 31.03.2023
 • II okres od 01.04.2023 do 31.03.2024
 • III okres od 01.04.2024 do 31.03.2025
I okres od 01.04.2022 do 31.03.2023

– kwota dofinansowania: 393 904 zł
– całkowita wartość projektu: 399 304 zł

II okres od 01.03.2023 do 31.04.2024

– kwota dofinansowania: 425 848,29 zł.
– całkowita wartość projektu: 431 248,29 zł

III okres od 01.03.2024 do 31.04.2025

– kwota dofinansowania: 431 248,29 zł.
– całkowita wartość projektu: 393 904 zł.

Zadania realizowane w ramach projektu
W ramach projektu można skorzystać z następującej pomocy:
 • poradnictwo społeczne
  (I okres: wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023)
  (II okres: wsparcie realizowane od 01.04.2023 do 31.03.2024)
  (III okres: wsparcie realizowane od 01.04.2024 do 31.03.2025)
 • zajęcia specjalistyczne komputerowe-tyfloinformatyka
  (I okres: wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023)
  (II okres: wsparcie realizowane od 01.04.2023 do 31.03.2024)
  (III okres: wsparcie realizowane od 01.04.2024 do 31.03.2025)
 • poradnictwo ze sprzętem rehabilitacyjnym
  (I okres: wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023)
  (II okres: wsparcie realizowane od 01.04.2023 do 31.03.2024)
  (III okres: wsparcie realizowane od 01.04.2024 do 31.03.2025)
 • poradnictwo prawne
  (I okres: wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 30.06.2022, oraz od 01.09.2022 do 31.03.2023)
  (II okres: wsparcie realizowane od 01.04.2023 do 30.06.2023, oraz od 01.09.2023 do 31.03.2024)
  (III okres: wsparcie realizowane od 01.04.2024 do 30.06.2024, oraz od 01.09.2024 do 31.03.2025)
 • poradnictwo psychologiczne-indywidualne
  (I okres: wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 30.06.2022, oraz od 01.09.2022 do 31.03.2023)
  (II okres: wsparcie realizowane od 01.04.2023 do 30.06.2023, oraz od 01.09.2023 do 31.03.2024)
  (III okres: wsparcie realizowane od 01.04.2024 do 30.06.2024, oraz od 01.09.2024 do 31.03.2025)
 • trening samodzielności
  (I okres: wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023)
  (II okres: wsparcie realizowane od 01.04.2023 do 31.03.2024)
  (III okres: wsparcie realizowane od 01.04.2024 do 30.06.2024, oraz od 01.09.2024 do 28.02.2025)
 • trening psychoedukacyjny
  (I okres: wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 30.06.2022, oraz od 01.09.2022 do 31.03.2023)
  (II okres: wsparcie realizowane od 01.04.2023 do 30.06.2023, oraz od 01.09.2023 do 31.03.2024)
  (III okres: wsparcie realizowane od 01.04.2024 do 30.06.2024, oraz od 01.09.2024 do 31.03.2025)
 • trening psychoneurofizjoterapii
  (I okres: wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023)
  (II okres: wsparcie realizowane od 01.04.2023 do 31.03.2024)
  (III okres: wsparcie realizowane od 01.04.2024 do 31.03.2025)
 • animacja czasu wolnego
  (I okres: wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 31.03.2023 poza miesiącami: lipiec, sierpień, grudzień)
  (II okres: wsparcie realizowane od 01.04.2023 do 31.03.2024 poza miesiącami: lipiec, sierpień, grudzień)
  (III okres: wsparcie realizowane od 01.04.2024 do 31.03.2025 poza miesiącami: lipiec, sierpień, grudzień)
 • trening kulinarny
  (I okres: wsparcie realizowane od 01.04.2022 do 30.06.2022, oraz od 01.09.2022 do 31.03.2023)
  (II okres: wsparcie realizowane od 01.04.2023 do 30.06.2023, oraz od 01.09.2023 do 31.03.2024)
  (III okres: wsparcie realizowane od 01.04.2024 do 30.06.2024, oraz od 01.09.2024 do 31.03.2025)
Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób z dysfunkcją narządu wzroku zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na narząd wzroku. Projekt również skierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności spowodowanej dysfunkcją wzroku.

Cel projektu

Głównym założeniem projektu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo w celu ułatwienie im samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i poprawy jakości życia, zapoczątkowanie procesu rehabilitacji i wzbudzania motywacji do jej kontynuowania. Przede wszystkim edukacja w celu polepszenia jakości życia poprzez ułatwienie dostępu do informacji, rehabilitacji.

Charakterystyka projektu

Projekt będzie polegał na uzupełnieniu luki w ofercie rehabilitacji i aktywizacji osób niewidomych i niedowidzących z terenu całego Dolnego Śląska przez realizację zadań dążących do uzyskania umiejętności prowadzenia samodzielnego, aktywnego życia społecznego.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. z tytułu wzroku będzie prowadzona w sposób ciągły przez 12 miesięcy, pięć dni w tygodniu. W ramach realizacji projektu beneficjenci skorzystają z różnych form wsparcia (stymulujących ich do osiągnięcia jak największej samodzielności w sferze życia osobistego i społecznego) zawierających elementy między innymi:
-tyfloinformatyczne
-czynności dnia i orientacji przestrzennej,
-nauki czytania i pisania brajlem,
-rehabilitacji podstawowej i społecznej,
-rozwoju psychoruchowego
-wsparcia psychoedukacyjnego,
-poradnictwa – udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
-wsparcia przewodnika os. niewidomej
-utrzymania psów asystujących.
Zajęcia prowadzone będą indywidualnie, przyczynią się do pozytywnych zmian na rzecz polepszenia funkcjonowania bezwzrokowego i z wykorzystaniem resztek wzroku beneficjentów,  Zadanie będzie prowadzone w Placówce PZN-u we Wrocławiu: ul Grunwaldzka 12b.
Każdy z beneficjentów będzie objęty wsparciem zgodnie z opracowanym specjalnie dla niego IPD. Każdy z beneficjentów będzie mógł skorzystać z różnych form wsparcia, skorzystanie z jednej formy wsparcia nie wyklucza możliwości skorzystania z innej formy. Działania projektu przyczynią się również do wypracowania aktywnej postawy wobec rehabilitacji.

 


Asystent Niewidomego

Flaga i godło Polski

Projekt “Asystent Niewidomego II” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2022 “Działamy razem” – kierunek pomocy 2: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

– kwota dofinansowania: 514 950 zł
– całkowita wartość projektu:  522 150 zł

Cel projektu

Zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z województwa dolnośląskiego przez usługę wspierającą asystenturę, wsparcie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, zwiększenie poczucia własnej wartości i wykluczeniu społecznemu

Zadania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu będą realizowane usługi asystenckie

Grupa docelowa

Działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej (usługi asystenta) będą objęte osoby niewidome, przede wszystkim zamieszkujące samotnie, ale również takie, którym najbliższe otoczenie nie jest w stanie zapewnić tego rodzaju pomocy, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnym) wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych. Beneficjenci zadania to osoby zamieszkałe wyłącznie na terenie województwa dolnośląskiego.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023


Samodzielność niewidomych

Flaga i godło Polski

Projekt “Samodzielność niewidomych” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2022 i składa się z następujących okresów rozliczeniowych:

 • I okres od 01.04.2019 do 31.03.2020
 • II okres od 01.04.2020 do 31.03.2021
III okres od 01.04.2021 do 31.03.2022

– kwota dofinansowania:: 281 402 zł
– całkowita wartość projektu: 296 902 zł

Zadania realizowane w ramach projektu
W ramach projektu można skorzystać z następującej pomocy:
 • prawnika i psychologa
 • pomocy technicznej i społecznej
 • pomocy rehabilitacyjnej
 • treningu samodzielności – zajęcia indywidualne z instruktorem orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, tyfloinformatykiem, instruktorem brailea.
 • animacji czasu wolnego
 • utrzymanie psów asystujących – pomoc finansowa
 • trening psychoneurofizjoterapii – biofeedback
Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób z dysfunkcją narządu wzroku zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na narząd wzroku. Projekt również skierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności spowodowanej dysfunkcją wzroku.

Cel projektu

Głównym założeniem projektu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo w celu ułatwienie im samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i poprawy jakości życia, zapoczątkowanie procesu rehabilitacji i wzbudzania motywacji do jej kontynuowania. Przede wszystkim edukacja w celu polepszenia jakości życia poprzez ułatwienie dostępu do informacji, rehabilitacji.

Charakterystyka projektu

Projekt będzie polegał na uzupełnieniu luki w ofercie rehabilitacji i aktywizacji osób niewidomych i niedowidzących z terenu całego Dolnego Śląska przez realizację zadań dążących do uzyskania umiejętności prowadzenia samodzielnego, aktywnego życia społecznego.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. z tytułu wzroku będzie prowadzona w sposób ciągły przez 12 miesięcy, pięć dni w tygodniu. W ramach realizacji projektu beneficjenci skorzystają z różnych form wsparcia (stymulujących ich do osiągnięcia jak największej samodzielności w sferze życia osobistego i społecznego) zawierających elementy między innymi:
-tyfloinformatyczne
-czynności dnia i orientacji przestrzennej,
-nauki czytania i pisania brajlem,
-rehabilitacji podstawowej i społecznej,
-rozwoju psychoruchowego
-wsparcia psychoedukacyjnego,
-poradnictwa – udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
-wsparcia przewodnika os. niewidomej
-utrzymania psów asystujących.
Zajęcia prowadzone będą indywidualnie, przyczynią się do pozytywnych zmian na rzecz polepszenia funkcjonowania bezwzrokowego i z wykorzystaniem resztek wzroku beneficjentów,  Zadanie będzie prowadzone w Placówce PZN-u we Wrocławiu: ul Grunwaldzka 12b.
Każdy z beneficjentów będzie objęty wsparciem zgodnie z opracowanym specjalnie dla niego IPD. Każdy z beneficjentów będzie mógł skorzystać z różnych form wsparcia, skorzystanie z jednej formy wsparcia nie wyklucza możliwości skorzystania z innej formy. Działania projektu przyczynią się również do wypracowania aktywnej postawy wobec rehabilitacji.

 


Przez informację i rehabilitację do samodzielności niewidomego

Projekt “Przez informację i rehabilitację do samodzielności niewidomego” jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2016 zlecanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. W ramach realizacji projektu osoby niewidome i słabowidzące mogą skorzystać ze szkoleń indywidualnych i grupowych.


Od akceptacji do samorealizacji

Projekt “Od akceptacji do samorealizacji” jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 11 zlecanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2013 do 31.03.2016 i składa się z następujących okresów rozliczeniowych:

 • I okres: od 01.04.2013 do 31.03.2014
 • II okres od 01.04.2014 do 31.03.2015
 • III okres od 01.04.2015 do 31.03.2016

OD AKCEPTACJI DO SAMOREALIZACJI
III okres od 01.04.2015 do 31.03.2016

W ramach realizacji projektu były realizowane następujące działania:

logo PFRON