Aktywny Samorząd 2016

Informujemy, że w tym roku w ramach programu “Aktywny Samorząd” jest możliwość dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania , a także dofinansowania szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego lub jego oprogramowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł I:

o    Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
o    Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wnioski można już składać, najpóźniej do 30.08.2016 r.

Sprzęt elektroniczny lub jego element lub oprogramowanie – to komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia
i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju
i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich)

Urządzenia brajlowskie – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności (do 16 roku życia),
 2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze B Zadanie 1 programu wynosi:

 • dla osoby niewidomej- 20.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie – 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć Wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON.
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

W przypadku dofinansowania do szkoleń maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł, przy czym za osobę głuchoniewidomą należy rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim.
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

W przypadku szkoleń wkład własny nie jest wymagany!

Szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”

Informujemy, że wnioski składa się w samorządzie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

 

 


You may also like...