ZARZĄD

Skład Zarządu Okręgu Dolnośląskiego:

Barbara Lindenau-Bryja – Prezes Anna Jaworska – Wiceprezes
Anna Jaworska – Wiceprezes
Marzena Liczmonik – Wiceprezes
Irena Draganik – Członek
Agnieszka Staniak – Członek
Zbigniew Tomaszewski – Członek

Dyżury Zarządu w biurze Okręgu

 • w poniedziałki Agnieszka Staniak
 • we wtorki Irena Draganik i Zbigniew Tomaszewski
 • w środy Marzena Liczmonik
 • w czwartki Barbara Lindenau-Bryja

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • reprezentowanie Związku na zewnątrz na terenie działania Okręgu,
 • podejmowanie uchwał,
 • składanie sprawozdań,
 • ocena pracy kół terenowych Związku,
 • powoływanie tymczasowych zarządów kół terenowych,
 • uchwalanie regulaminów kół na podstawie wytycznych Zarządu Głównego oraz regulaminów komisji problemowych, rad, klubów i sekcji szczebla okręgowego,
 • uznawanie prawomocności walnych zebrań kół terenowych oraz występowanie z wnioskami o ponowne zwołanie zebrań zwołanych lub przeprowadzonych niezgodnie z przepisami statutu Związku,
 • przyjmowanie oraz skreślanie członków Związku,
 • nadzorowanie pracy dyrektora okręgu,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Okręgu,

Komisja Rewizyjna Okręgu

Tadeusz Skrzypek – Przewodniczący

Członkowie:
Ryszard Kosior
Sabina Czyżewska
Irena Janiszewska
Zbigniew Skulski

Kontakt z Komisją Rewizyjną Okręgu:
e-mail: kro@dolnoslaski.pzn.org.pl