PREZYDIUM ZARZĄDU

Skład Prezydium Zarządu Okręgu Dolnośląskiego:

Barbara Lindenau-Bryja – Prezes

Anna Zawadzka – Sekretarz
Bogdan Gołembiowski – Wiceprezes
Anna Jaworska – Wiceprezes
Marzena Liczmonik – Wiceprezes
Zbigniew Skulski – Wiceprezes

Dyżury Prezydium w biurze Okręgu

 • w poniedziałki – Prezes Barbara Lindenau Bryja
 • we wtorki – Wiceprezes Zbigniew Skulski
 • w środy – Wiceprezes Marzena Liczmonik
 • w czwartki – Sekretarz Anna Zawadzka

Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:

 • reprezentowanie Związku na zewnątrz na terenie działania Okręgu,
 • wykonywanie uchwał Zarządu Okręgu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu Okręgu,
 • ocena pracy kół terenowych Związku,
 • powoływanie tymczasowych zarządów kół terenowych,
 • uchwalanie regulaminów kół na podstawie wytycznych Zarządu Głównego oraz regulaminów komisji problemowych, rad, klubów i sekcji szczebla okręgowego,
 • uznawanie prawomocności walnych zebrań kół terenowych oraz występowanie z wnioskami o ponowne zwołanie zebrań zwołanych lub przeprowadzonych niezgodnie z przepisami statutu Związku,
 • przyjmowanie oraz skreślanie członków Związku,
 • nadzorowanie pracy dyrektora okręgu,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Okręgu,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Okręgu.

Prezydium Zarządu Okręgu podejmuje decyzje w imieniu Zarządu Okręgu w okresie między jego posiedzeniami.

Komisja Rewizyjna Okręgu

Ryszard Kosior – Przewodniczący
Irena Janiszewska – Zastępca Przewodniczącego
Eugenia Zasińska – Sekretarz

Członkowie:
Sabina Czyżewska
Jan Miązek

Katarzyna Skuza
Jadwiga Wojciechowska
Stanisław Tomkowiak

 

Kontakt z Komisją Rewizyjną Okręgu:
e-mail: kro@dolnoslaski.pzn.org.pl