PREZYDIUM ZARZĄDU

 

Skład Prezydium Zarządu Okręgu Dolnośląskiego:

Elżbieta Lipińska – Prezes

Anna Jaworska – Sekretarz
Bogumiła Kochanek – Wiceprezes
Zbigniew Skulski – Wiceprezes
Marzena Liczmonik – Wiceprezes

Dyżury Prezydium

Prezes Elżbieta Lipińska – w każdą pierwszą środę miesiąca
Pozostali Prezydianci – w każdą środę

Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:

 • reprezentowanie Związku na zewnątrz na terenie działania Okręgu,
 • wykonywanie uchwał Zarządu Okręgu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu Okręgu,
 • ocena pracy kół terenowych Związku,
 • powoływanie tymczasowych zarządów kół terenowych,
 • uchwalanie regulaminów kół na podstawie wytycznych Zarządu Głównego oraz regulaminów komisji problemowych, rad, klubów i sekcji szczebla okręgowego,
 • uznawanie prawomocności walnych zebrań kół terenowych oraz występowanie z wnioskami o ponowne zwołanie zebrań zwołanych lub przeprowadzonych niezgodnie z przepisami statutu Związku,
 • przyjmowanie oraz skreślanie członków Związku,
 • nadzorowanie pracy dyrektora okręgu,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Okręgu,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Okręgu.

Prezydium Zarządu Okręgu podejmuje decyzje w imieniu Zarządu Okręgu w okresie między jego posiedzeniami.

 

Komisja Rewizyjna Okręgu

Ryszard Kosior – Przewodniczący
Wojciech Dzięcioł – Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Kukla– Sekretarz

Członkowie:
Sabina Czyżewska
Irena Janiszewska
Jerzy Wojtyła

Kontakt z Komisją Rewizyjną Okręgu:
e-mail: kro@dolnoslaski.pzn.org.pl


Komisja Rehabilitacyjna

Leszek Marzec – Przewodniczący
Elżbieta Lipińska – Wiceprzewodnicząca
Grażyna Chłopaś – Sekretarz

Członkowie:
Janusz Gaucha
Jerzy Wojtyła