Projekty dofinansowane z funduszy celowych

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ II Edycja -Asystent III – projekt dofinansowany przez Gminę Wrocław. Wsparcie realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Flaga i godło Polski

 

– kwota dofinansowania: 62 552,50 zł.
– całkowita wartość projektu: 62 752,50 zł.

Cel projektu:

zapewnienie usług asystenckich

Zadania realizowane w ramach projektu

Świadczenie usług asystenckich dla niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia

Grupa docelowa

Osoby pełnoletnie, niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne. Kobiety i mężczyźni o różnym statucie społecznym zamieszkali na terenie Wrocławia oraz dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

Projekt realizowany w okresie: 11.10 – 31.12.2021 r.


 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ -Asystent II – projekt dofinansowany przez Gminę Wrocław. Wsparcie realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

– kwota dofinansowania: 278 300 zł.
– całkowita wartość projektu: 278 800 zł.

Cel projektu:

zapewnienie usług asystenckich

Zadania realizowane w ramach projektu

Świadczenie usług asystenckich dla niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia

Grupa docelowa

Osoby pełnoletnie, niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne. Kobiety i mężczyźni o różnym statucie społecznym zamieszkali na terenie Wrocławia oraz dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

Projekt realizowany w okresie: 01.09 – 31.12.2021 r.


 

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON – Edukacja przez informację II – projekt dofinansowany przez MOPS we Wrocławiu ze środków PFRON

Flaga i godło Polski

– kwota dofinansowania::  74 000 zł
– całkowita wartość projektu: 77 000 zł

Cel projektu:

Zaplanowanie działania w projekcie mają na celu wyeliminowanie barier i ograniczeń w dostępie do aktualnych informacji niezbędnych do uzyskania właściwej, potrzebnej pomocy.

Zadania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu będzie realizowane następujące zadania:
– poradnictwo społeczno-prawne w celu rozwiązania problemów prawnych osób z niepełnosprawnością,
– poradnictwo psychologiczne w celu wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnością,
– doradztwo ze sprzętu rehabilitacyjnego.
– doradztwo tyfloinformatyczne w celu zapoznania z programami komputerowymi dostosowanymi dla osób niewidomych i słabowidzących.
– punkt informacyjny w celu uzyskiwania rzetelnych i aktualnych informacji o uprawnieniach, świadczeniach, instytucjach i formach wsparcia.

Grupa docelowa

Osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe w mieście Wroclaw, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym, zarówno kobiety jak i mężczyźni w różnym wieku i o różnym statucie społecznym. Przywidujemy udzielenie doradztwa osobom z najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością zamieszkałych w mieście Wroclaw.

Projekt realizowany w okresie: 10.05 – 31.12.2021 r.