PROJEKTY


Z naszych działań w ostatnim czasie należy wymienić:

  • specjalistyczne szkolenia grupowe dla nowoprzyjętych do PZN, dla niewidomych chorych na cukrzycę, dla głuchoniewidomych, dla niewidomych masażystów i fizjoterapeutów, dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz osób 60+
  • specjalistyczne szkolenia indywidualne z zakresu orientacji przestrzennej, posługiwania się białą laską, nauki pisma punktowego, czynności życia codziennego i posługiwania się specjalistycznym sprzętem komputerowym
  • imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym (spartakiada, przegląd twórczości artystycznej, choinka dla dzieci)
  • poradnictwo dla osób niewidomych i słabo widzących z zakresu przysługujących ulg, uprawnień, możliwości ubiegania się o dotacje; instruktaż i pomoc związana z wypełnianiem pism i wniosków; pomoc w docieraniu do instytucji i organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych; pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych
  • prowadzenie magazynu sprzętu pomocniczego, rehabilitacyjnego i optycznego, a także  pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu, instruktaż w zakresie obsługi i użytkowania
  • prowadzenie biblioteki książek i czasopism „mówionych” (zapis cyfrowy), a także drukowanych pismem punktowym oraz powiększonym czarno-drukiem
  • udzielanie pomocy niewidomym, którzy dotknięci są dodatkowym inwalidztwem (cukrzycy, głuchoniewidomi)
  • pomoc urzędom, instytucjom i firmom w transkrypcji pisma przystosowanego dla niewidomych /Braile”a/

W ramach projektu „Od akceptacji do samorealizacji”, finansowanego ze środków PFRON, w roku 2014 zostały przeprowadzone szkolenia zbiorowe i indywidualne łącznie dla 310 osób. W roku 2015 dotychczas  odbyły się szkolenia wyjazdowe dla 20 dzieci z opiekunami, oraz szkolenie z rehabilitacji podstawowej i dla niewidomych z przewodnikiem.

Oczekujemy na środki na prowadzenie kolejnych szkoleń i organizacji imprez (Urząd Miasto, Urząd Marszałkowski, FIO, ASOS).

Po pozyskaniu środków będziemy sukcesywnie informować na stronie o organizacji imprez, szkoleń i wyjazdów.

O projektach realizowanych w terenie, informują Koła Terenowe Okręgu – w zakładkach po lewej stronie.
Pełnej informacji w tym zakresie udzielają Prezesi Kół.