OŚWIADCZENIE ANNY JAWORSKIEJ

Pragnę serdecznie podziękować Członkom Polskiego Związku Niewidomych Koła w Jeleniej Górze za wybór mnie na prezesa i obdarzenie zaufaniem na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 2015 r. oraz za dalsze zaufanie, jakim Państwo obdarzyliście mnie wybierając Członkiem Zarządu w dniu 26.07.2016 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu – Uzupełniającym. Jednocześnie pragnę się ustosunkować do zarzutów finansowych, które padły na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, dotyczących dwóch realizowanych projektów, dofinansowanych przez Urząd Miasta Jelenia Góra tj. „Międzynarodowy Dzień Białej Laski” i „Aktywność społeczna niewidomych”. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym (grudzień 2015-luty 2016 r.), które zostało umorzone, oraz z kontroli przeprowadzonej w dniach 09-22.06.2016 r. z Urzędu Miasta na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Jelenia Góra, został sporządzony protokół, w którym nie wykazano nieprawidłowości finansowych w przeprowadzeniu obydwóch zadań (cała dokumentacja do wglądu w biurze Zarządu Koła). Brak mojej opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, wiązał się z uzyskaniem gratisu z Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego PZN KLIMCZOK oraz z koordynacją projektu (napisanie oferty, przygotowanie realizacji zadania zgodnie z założonym harmonogramem, przeprowadzenie wyjazdu i sporządzenie sprawozdania końcowego, zgromadzenie dokumentów księgowych). Nigdy tez nie miało miejsca podwójne finansowanie mojego etatu, ponieważ od 15.11.2015 r. byłam zatrudniona w Okręgu Dolnośląskim z miejscem wykonywania pracy w Kole PZN Jelenia Góra na ½ etatu zgodnie z uchwała Zarządu Koła. Moja pensja była refundowana ze środków SODiR, a Koło ponosiło wkład własny w kwocie 210,50 PLN miesięcznie. W okresie od  01.09.2015 r. do 14.11.2015 r. nie pobierałam wynagrodzenia z tytułu pracy w Kole Jelenia Góra, ponieważ nie byłam tam zatrudniona. Moja umowa o prace, której koszty ponosiło  Kolo wygasła z dniem 31.08.2015 r.

Jeśli chodzi o przekazanie środków finansowych, zgodnie z prośbą Zarządu Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, jako wkład własny na realizację projektu „Niepełnosprawny Pełnoprawny na rynku pracy” w wysokości 150 zł od Organizacji członkowskiej, to sytuacja wygląda następująco. Uczestnicy konferencji wpłacali dobrowolne wpłaty w wysokości po 10,00 zł od osoby, ale wpłat tych dokonało tylko 6 osób (lista w dokumentacji Koła). W związku z tym, z własnych pieniędzy dokonałam wpłaty w wysokości 90,00 zł i całą kwotę 150,00 zł wpłaciłam na konto JFOON jako przedstawiciel naszego Stowarzyszenia (potwierdzenie wpłaty w dokumentach Koła).

W dokumentacji księgowej nie widnieje bezpodstawnie przekazana kwota w wysokości 1.000,00 zł z Koła PZN w Jeleniej Górze na rzecz Okręgu Dolnośląskiego PZN. Jedynie w rozliczeniach bankowych potwierdzony jest fakt przekazania ww. kwoty na rzecz zobowiązań za pracownika Koła wobec Okręgu Dolnośląskiego.

Uważam, że pozostałe pytania zostały wyjaśnione w dniu 26.07.2016 r., czyli że powinowactwo wśród członków zarządu nie jest niezgodne ze statutem, pełnienie moich funkcji w Organizacji też nie było wbrew statutowi.

Zapewniam Państwa, że wszelkie moje działania były skierowane dla dobra Związku, a przede wszystkim Koła i nigdy nie dopuściłam się nadużyć finansowych.

Bardzo dotknęły mnie zarzuty skierowane do Komisji Rewizyjnej Koła w Jeleniej Górze, a następnie do Komisji Rewizyjnej Okręgu Dolnośląskiego. Komisja Rewizyjna Koła nie stwierdziła nieprawidłowości podczas przeprowadzonej kontroli (protokół z posiedzenia KRK w dokumentacji Koła).

Myślę, że moje wyjaśnienia są dla Państwa wystarczające. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i życzę sobie i Państwu owocnej współpracy dla budowania silnej Organizacji oraz pozytywnego wizerunku naszego Koła, a tym samym realizowania celów statutowych, zwłaszcza rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących.

Z wyrazami szacunku Anna Jaworska


You may also like...