RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PZN Okręg Dolnośląski

W związku ze zmianami przepisów dot. przetwarzania danych osobowych zamieszczamy poniżej Informację o przetwarzaniu danych osobowych w PZN Okręgu Dolnośląskim. Informacja ta będzie umieszczona na stałe w zakładce “Dokumenty związkowe”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PZN Okręg Dolnośląski

 1. Administratorem Waszych danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu (53-155) przy ul. Grunwaldzkiej 12b. Z administratorem można się skontaktować listownie poprzez adres korespondencyjny lub mailowo poprzez: adres sekretariat@dolnoslaski.pzn.org.pl
 2. U Administratora wyznaczono osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych z która można się skontaktować listownie na adres administratora lub mailowo: tyflostudio@dolnoslaski.pzn.org.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 1. w celu wykonania zadań statutowych. Statut dostępny jest na stronie: http://dolnoslaski.pzn.org.pl/statut/
 2. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
 3. w celach archiwizacyjnych,
 4. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania rachunków oraz dokumentów księgowych;
 5. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
 6. w celach informacyjnych, statystycznych i ewidencyjnych.
 7. Podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 1. na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a)
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b)
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na PZN Okręg Dolnośląski (art. 6 ust. 1 lit c)
 4. w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu PZN Okręg Dolnośląski (art. 6 ust. 1 lit f)
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być warunkiem uczestnictwa w zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane
 7. przez okres przynależności do Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego,
 8. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 9. przez czas niezbędny do wykonania umowy a ponadto przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
 10. przez czas wynikający z przepisów prawa (dane księgowe przez okres 5 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, dane archiwizacyjne – przez okres wynikający z przepisów prawa
 11. Każdy którego dane osobowe przetwarza PZN Okręg Dolnośląski ma prawo do:
 12. Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 13. Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 14. Usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 15. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 16. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.

– o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania;

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
 2. Dane osobowe mogą być powierzone:
 3. organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
 4. ubezpieczycielom,
 5. firmą kurierskim przewozowym i pocztowym,
 6. podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawstwa – usługi szkoleniowo, księgowe i informatyczne.You may also like...