Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do sprzętu elektronicznego w ramach Aktywnego Samorządu

Informujemy, że w tym roku w ramach programu “Aktywny Samorząd” jest możliwość dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania , a także dofinansowania szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego lub jego oprogramowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł I:

  • Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Wnioski można już składać, najpóźniej do 30.08.2019 r.

Maksymalna kwota dofinansowania:

  • dla osób niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu (dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Udział własny – 30 % ceny brutto zakupu (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

W przypadku szkoleń wkład własny nie jest wymagany!

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie  należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
    o niepełnosprawności (do 16 roku życia),
  2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
  3. posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności

Informujemy, że wnioski składa się w samorządzie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

 

 


You may also like...