Aktywny Samorząd w 2021 r.

Zarząd PFRON przyjął niedawno dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu »Aktywny samorząd« w 2021 r.”. Umożliwia on kontynuowanie programu w tym roku.

Fundusz zagwarantował wysoki budżet na jego realizację  – w tym roku będzie to 189,62 mln zł (w 2020 r. wynosił 180,79 mln zł). Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Będzie można je składać od 1 marca do 31 sierpnia br.

Program przewiduje wiele różnych form wsparcia, w tym dla osób z dysfunkcją wzroku w module I:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Kwoty dofinansowań w tym obszarze wynoszą:

1. w zadaniu 1:

 • dla osoby niewidomej – 24 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7 000 zł.

2. w zadaniu 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4 000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2 000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

3. w zadaniu 3 – 7 500 zł,

4. w zadaniu 4 – 4 000 zł,

5. w zadaniu 5 – 1 500 zł.

W ramach działań z Obszaru B wymagany jest udział własny wnioskodawcy i wynosi 10% ceny brutto zakupu lub usługi, z wyłączeniem zadania 2.

Dodatkowo PFRON kontynuuje realizację modułu II, czyli pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest on adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym /zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W tym przypadku wnioski można również składać od 1 marca br., jednak termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • 31 marca br. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021,
 • 10 października br. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022.

W ramach tego modułu kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: do 1 000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium oraz do 1500 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Więcej informacji o projekcie, w tym dokładny harmonogram działań i dokumenty do pobrania, można znaleźć na stronie: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/.

źródło: PFRON


You may also like...