Co można odliczyć od podatku rozliczając rok 2020 r. – ulga rehabilitacyjna

W związku z licznymi zapytaniami co można odliczyć od podatku w 2020 roku zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniższym tekstem.

Do 30 kwietnia 2021 roku wszyscy podatnicy muszą złożyć zeznanie podatkowe. 

Jeśli nie zamierzamy korzystać z żadnej ulgi podatkowej to nie musimy nic robić!
Wyjaśnienie: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT.  
To oznacza, że jeśli nie wyślemy zeznania podatkowego do 30 kwietnia to KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.
Jeśli w poprzednim roku przekazaliśmy 1% podatku np. na rzecz PZN (KRS: 0000087580) to również przekażemy w tym roku. (dane o 1% zostaną automatycznie wypełnione z ubiegłego roku).

Natomiast jeśli planujemy skorzystać z ulgi podatkowej to musimy rozliczyć nasz PIT 37/38 do 30 kwietnia 2021 r.
Możemy skorzystać z usługi Twój e-PIT. Usługa Twój e-PIT udostępniona została podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Aby zalogować się do do e-Urzędu Skarbowego i skorzystać z usługi Twój e-PIT musimy przejść do strony: Ministerstwa Finansoów – kliknij tutaj aby się zalogować. Zalogować możemy się za pomocą: Profilu Zaufanego (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną, umożliwiającą korzystanie z usługi Twój e-PIT. Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-40A z ZUS-u) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

W ramach rozliczania PIT będziemy mogli skorzystać m.in. z ulgi rehabilitacyjnej:
Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy). Za ww. wydatki uważa się wydatki poniesione na:

 • Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł.
  Nie jest wymagana faktura czy umowa, ale odliczyć można tylko zapłatę, a nie np. obiad czy prezent. Nie obejmuje opłacania przewodnika dziecka niewidomego, które nie ukończyło 16 lat, obejmuje osoby mające I lub II grupę inwalidzką z tytułu narządu wzroku. (04-O). Urząd Skarbowy ma prawo poprosić nas o wskazanie z imienia i nazwiska osoby pełniącej funkcję przewodnika
  Limit odliczenia – do kwoty 2280 zł.
 • Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł.
  Wymagany certyfikat potwierdzający status psa asystującego.
  Limit odliczenia – do kwoty 2280 zł.
 • Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
  Musi się on odbywać w ośrodku wpisanym na listę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  Rejestr ośrodków prowadzony jest na stronie:Wyszukiwarka ośrodków – Emp@tia (mpips.gov.pl)
  Nie można odliczyć kosztu pobytu przewodnika na turnusie ani wydatków poniesionych na wynajęcie prywatnej kwatery w związku z pobytem w miejscowości uzdrowiskowej w celu poddania się zabiegom leczniczym i rehabilitacyjno-usprawniającym.

  Odliczeniu podlega również przejazd na turnus rehabilitacyjny środkami transportu publicznego.
  Limit odliczenia – brak
 • Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, w tym za zabiegi rehabilitacyjne prowadzone w ramach pobytu dziennego.
  Również odliczeniu podlega przejazd środkami transportu publicznego na w. w. leczenie.
  Limit odliczenia – brak
 • Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
  Zakupiony sprzęt musi być ściśle związany z niepełnosprawnością (np. osoba niepełnosprawna posiadająca tylko stopień niepełnosprawności ze względu na wzrok z symbolem 04-O nie może odliczyć aparatu słuchowego, może na pewno odliczyć lupę, białą laskę, czujnik poziomu cieczy …).
  Sprzęt, który możemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej musi być indywidualnym sprzętem rehabilitacyjnym, nie może to być sprzęt ogólnodostępny, mieszczący się w kategoriach dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób, niezależnie od ewentualnej niepełnosprawności. W takim wypadku sprzęt nie spełnia warunku indywidualności
  i nie powinien być odpisany od podatku. Tym samym odpis komputera, czy telefonu komórkowego budzi duże wątpliwości. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dostępnym na stronie: ulga rehabilitacyjna a zakup komputera. Nowe stanowisko skarbówki – Biznes (radiozet.pl).
  Limit odliczenia – brak
 • Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia.
  Inne środki transportu nie są odliczane.
  Nie ma znaczenia, w jakim celu osoba z niepełnosprawnością skorzystała z samochodu, nie ma ona też obowiązku posiadania prawa jazdy lub faktycznego kierowania pojazdem.
  Jeśli samochód stanowi współwłasność osób niepełnosprawnych, to każda z nich może skorzystać z ulgi, nawet wtedy, gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest tylko jeden ze współwłaścicieli. Umowa najmu bądź użyczenia nie uprawnia do odliczenia.
  Osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna.
  Limit odliczenia – do kwoty 2280 zł.
 • Leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo
  Rozliczamy tylko różnicę, np. jeśli wydamy na leki 350 zł w miesiącu, odejmujemy od tej kwoty 100 zł i od podatku odliczamy 250 zł. Nie można sumować wydatków poniesionych w ciągu kilku miesięcy.
  Limit odliczenia – brak
 • Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
  Ale tylko takie udogodnienia, które związane są z niepełnosprawnością, a nie zwykłe wykończenie mieszkania czy dostosowanie terenu wokół budynku!. Dla osób z dysfunkcją wzroku mogą to być np. : antypoślizgowa podłoga, kontrastowe ściany do podłogi, oświetlenie.
  Limit odliczenia – brak
 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
  Limit odliczenia – brak
 • Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
  Opracowania medyczne, poradniki, materiały szkoleniowe, w tym audio, dotyczące danego schorzenia i rehabilitacji
  Limit odliczenia – brak
 • Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa
  Limit odliczenia – brak
 • Opłacenie tłumacza języka migowego. W tym przypadku należy udokumentować korzystanie z tłumacza
  Limit odliczenia – brak
 • Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia musi być potwierdzone stosownym dokumentem
  Można odliczyć przejazd środkami transportu publicznego na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
  Limit odliczenia – brak
 • Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego (autobus, taksówka, samochód). Nie można odliczyć kosztów osoby towarzyszącej.
  Limit odliczenia – brak

Dokumenty potwierdzające odliczenie

W przypadku odliczeń nielimitowanych odlicza się faktycznie poniesione wydatki, ale muszą być one udokumentowane. Dokument musi zawierać:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę,
 • rodzaj zakupionego towaru lub usługi,
 • kwotę zapłaty.

Może to być faktura, rachunek lub umowa. Jeśli zapłacono w walucie obcej, stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Uwaga! Nie możemy odliczyć wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zwrócone w jakiejkolwiek innej formie.

Gdy refundacja była częściowa, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Wszystkie wydatki można sumować.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.)

źródło: www.pzn.org.pl, www.podatki.gov.pl


You may also like...