WALNE ZEBRANIE KOŁA

W dniu 24-06-2015r. w Polskim Związku Niewidomych w Kole Jelenia Góra odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze z kadencji 2011-2015. Wysłano zaproszenia do 555 członków Koła i 23 gości. Walne Zebranie zostało przeprowadzone w wynajętej nieodpłatnie sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Bankowej 28/30, 58-500 Jelenia Góra o godzinie 10:00 według proponowanego porządku:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku Zebrania.
 4. Przyjecie regulaminu Zebrania.
 5. Wybór Komisji.
 6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Koła.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 9. Wybory.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie kierunków działania Koła na kolejną kadencję
 11. i pozostałych wniosków.
 12. Zamknięcie zebrania.

Na zebraniu Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych został uhonorowany Czesław Robak. Odznaczenie wręczał przedstawiciel PZN Okręgu Dolnośląskiego Wiceprezes Leszek Marzec.  Po sprawozdaniu zabrali głos Dyrektor Biura Poselskiego Zofii Czernow Aleksandra Warchoł oraz Radny Rady Miejskiej Stanisław Dziedzic,  podkreślając podziw dla ustępującego Zarządu Koła z  szeregu działań na rzecz osób z dysfunkcja narządu wzroku.

W wyborach na Prezesa Koła Jeleniej Góry wybrano Annę Jaworską w skład Zarządu Koła weszli:

 1. Anna Patraszewska
 2. Andrzej Gietka
 3. Iwona Tymiuk
 4. Andrzej Leśniak
 5. Stanisław Kokosa
 6. Krzysztof Pawelak

zastępami zostali:

 1. Piotr Chwedczuk
 2. Paweł Zieliński

Do komisji Rewizyjnej Koła zostały wybrane następujące osoby:

 1. Jan Hanc
 2. Emil Święcicki
 3. Stefan Kupka

zastępcami zostali:

 1. Beata Prask
 2. Bronisław Szymko

Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów zostali:

 1. Anna Jaworska
 2. Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis
 3. Wiesława Figiel
 4. Iwona Tymiuk

zastępcami zostali:

 1. Czesław Robak
 2. Irena Hryncewicz

Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna ukonstytuują się w ciągu siedmiu dni.

W przerwie zebrania uczestnicy mogli zapoznać się z nowoczesnymi technologiami dostępnymi dla osób z dysfunkcją narządu wzroku zaprezentowaną przez przedstawicieli Firmy ALTIX.

W Walnym Zebraniu Koła wzięło udział 84 osoby uprawnione do głosowania i 15 zaproszonych gości.

Sprawozdanie z działalności koła za okres od 28-09-2011r. do 24-06-2015r.

 

 


You may also like...