Głos niewidomych bardziej słyszalny

20 lipca br. odbyło się pierwsze otwarte posiedzenie powołanego z inicjatywy PZN Parlamentarnego Zespołu do spraw osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Wzięła w nim udział liczna reprezentacja organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Pierwsze posiedzenie zespołu – który powołano 23 czerwca – odbyło się 5 lipca. Wybrano na nim prezydium: przewodnicząca – Małgorzata Wypych i dwie wiceprzewodniczące – Anna Krupka, Ewa Tomaszewska. W skład zespołu wchodzą także Barbara Dziuk, Andrzej Kryj, Jerzy Wilk i Iwona Arent.

Głównym celem posiedzenia, które odbyło się 20 lipca, było ustalenie planu pracy, poprzez zebranie oczekiwań, postulatów i opinii środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Przewodnicząca zespołu, posłanka Małgorzata Wypych dała możliwość wypowiedzenia się wszystkim osobom obecnym na sali. Głos zabrali przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych – prezes Anna Woźniak Szymańska, dyrektor Małgorzata Pacholec oraz sekretarz generalna Elżbieta Oleksiak. PZN przekazał na ręce członków komisji pakiet materiałów merytorycznych i opracowań dotyczących kluczowych kwestii takich, jak m.in.:

 • propozycja standardu rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku i katalog standardowych usług niezbędnych dla osób z problemami wzroku,
 • petycja w sprawie powołania Narodowego Programu Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących,
 • postulat zmian legislacyjnych w sprawie pomniejszenia dochodu do opodatkowania o wydatki poniesione na opłacanie przewodników osób niewidomych i słabowidzacych,
 • przygotowane dla Ministerstwa Zdrowia propozycje zmiany wyceny i rozszerzenia wykazu refundowanych pomocy optycznych oraz kryteriów ich przyznawania dla osób słabowidzących,
 • propozycję zmiany w zakresie świadczeń gwarantowanych z NFZ dla pacjentów z dysfunkcją narządu wzroku, m.in. w kwestii wprowadzenia dla placówek leczenia szpitalnego obowiązku zapewnienia świadczeń rehabilitacji, stworzenia możliwości rehabilitacji ambulatoryjnej, gwarancję świadczeń w zakresie rehabilitacji minimum w każdym powiecie.

Cenny głos w dyskusji zabrali także obecni na sali przedstawiciele Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacji Świat według Ludwika Braille’a i Fundacji Vis Major, Stowarzyszenia AMD oraz Organizacji Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome. Zwrócono uwagę na wiele różnorodnych problemów w obszarze zdrowia, rehabilitacji i codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku. Członkowie zespołu zostali zapoznani z takimi tematami, jak:

 • problem braku odpowiedniej profilaktyki widzenia oraz zbyt późnego włączania leczenia w wielu chorobach narządu wzroku,
 • brak dostępu do rehabilitacji podstawowej dla osób trącących wzrok i nowoociemniałych oraz brak systemowych rozwiązań w tej kwestii,
 • konieczność uregulowania przepisów dotyczących osób asystujących,
 • ujednolicenie systemu orzecznictwa w oparciu o zasady klasyfikacji ICF,
 • zbyt małe limity zabiegów w ramach NFZ na leczenie pacjentów z AMD lekami doszklistkowymi,
 • kwestie bezpieczeństwa osób niewidomych wobec pojawienia się na ulicach tzw. cichych samochodów,
 • zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej oraz infrastruktury kolejowej,
 • wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie zapisów ustawy o psach asystujących i przepisów prawa budowlanego,
 • zatrudnianie osób niewidomych,
 • problem braku wiedzy specjalistycznej na temat niepełnosprawności wzroku wśród członków powiatowych komisji orzekających i niewielka liczba lekarzy okulistów w ich składzie,
 • niedostosowane dla osób niewidomych programy telewizyjne i wiele innych.

W posiedzeniu uczestniczyli także Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Minister Krzysztof Michalkiewicz oraz Dyrektor Biura Pełnomocnika Mirosław Przewoźnik, a także przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Woch. Minister Michałkiewicz wyraził swoje uznanie dla idei powołania zespołu, który stanowi cenną platformę spotkań środowiska osób niewidomych i słabowidzących z przedstawicielami rządu i parlamentu. To historyczny moment, ponieważ dzięki tej inicjatywie głos osób z dysfunkcją wzroku będzie bardziej słyszalny. Podkreślił on także ekspercką rolę organizacji, które posiadają duże doświadczenie w udzielaniu profesjonalnej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wiceprzewodnicząca zespołu, posłanka Anna Krupka również podkreśliła rolę, jaką dla prac zespołu mają bezpośrednie konsultacje – pozwalają one na poruszenie wielu ważnych tematów i wyznaczenie przyszłych kierunków pracy. Przewodnicząca Małgorzata Wypych podziękowała obecnym osobom za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Zaproponowała, by na najbliższym spotkaniu zespół zajął się kwestiami legislacyjnymi, dokonując przeglądu istniejących regulacji prawnych, dotyczących osób niewidomych. Spotkania zespołu będą się odbywały podczas obrad sejmu.

Pełen zapis audiowizualny z posiedzenia dostępny jest na stronie internetowej sejmu.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#051E0BE9E39B3A8AC1257FE1003829D5

Download PDF
źródło: www.pzn.org.plYou may also like...